תנאי שימוש

המקום, מודה לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר, הנמצא בבעלות החברה.

1. בעשותכם שימוש באתר, אתם מסכימים לתנאי תקנון זה במלואם וללא תנאי או סייג. במידה ואינך מסכים לתנאים המוצגים בתקנון זה הינך מתבקש לעזוב את האתר מיידית ו/או לא לבצע שימוש בשירותי האתר השונים .

2. אתר אינפו פון הינו אתר המביא לגולש מידע מרחבי האינטרנט על חברות ולינק הפניה  לדרכי יצירת הקשר עם גופים שונים במשק. אין קשר מסחרי בין האתר לבין אף אחד מהגופים המופיעים בו והאתר אינו קשור בהם בדרך כלשהי.

3. האתר מקפיד על מסירת פרטי קשר שיאפשרו לכם להגיע במישרין או בעקיפין לגוף אותו אתם מחפשים, אך האתר אינו יכול להיות אחראי על שינויים שמתבצעים בפרטי הקשר של כל גוף רלוונטי.

4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל הודעה מוקדמת

5.אתר אינפו פון לא מתיימר להופיע כחברה או גוף כזה או אחר ולא מתחרה בהם ו/או בשירותיהם או עובד בשיתוף פעולה עם חברות אלו ולכן לא תהיה כל טענה מצד כל גוף או חברה הכתובים והמפורסמים באתר זה לגבי שירותיו .

6. מובהר בזה כי לאתר או מי מבעליו אין כל קשר לחברות המוצגות בו, האתר מאפשר קבלת מידע הנאסף מרחבי רשת האינטרנט ומחוצה לה. איננו אחראים בשום צורה ואופן לטיב התכנים והטלפונים המופיעים באתר, איכותם ונכונותם.

7. בכל מקרה: (א) החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזקים עקיפים או תוצאתיים; (ב) חבות החברה בכל עילה משפטית שהיא, לא תעלה על 50 ₪. החברה, בעליה ו/או כל הפועל מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש כאשר הוא נכנס לאתר ו/או משתמש באתר ו/או מזמין או שירותים.

8. כל גולש שנמצא באתר ועושה שימוש בתוכן האתר עושה זאת על דעתו האישית ואחריותו הבלעדית!
אנו נהיה פטורים מכל אחריות בגין כל נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, ואין ולא תהיה לגולש כל טענה או תביעה נגד בעלי האתר.

9. במידה ותפר איזה תנאי מתנאי שימוש אלה, הנך מתחייב לשפות את האתר ובעליו או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן רווח אשר ייגרם להם, מבלי לגרוע מכל סעד אשר עומד להם בדין (לרבות פיצויים ללא הוכחת נזק).

10. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי כל מחלוקת שהיא בין גולש ו/או רוכש ו/או משאיר פרטים באתר לבין החברה לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצויים מגורי הגולש ו/או משאיר הפרטים ו/או רוכש ה שירותים מהאתר, אלא סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל תביעה נגד החברה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל בעיר תל אביב בלבד הואיל והתקנון וכל הקשור באתר נמצא בשיפוטו של בית הדין הישראלי ומרכז פעילות החברה היא באזור זה.

 

גלישה מהנה